Terms and Conditions

Uvjeti korištenja 

VIVID ORIGINAL d.o.o.
Telefon: +385 98 508 502
Adresa: Heinzelova 4, 10000 Zagreb
OIB: 05821545022
Direktor: Ivana Šabanović-Uzelac 

 

Vivid Original d.o.o. posluje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. 

 

1.         OPĆE ODREDBE 

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop (“Opći uvjeti”) uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop. 

1.2  U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje: 

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Vivid Original d.o.o.. 

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. 

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda Vivid Original-a d.o.o.  putem web stranica. 

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. 

 

2.         OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI 

2.1       Korisnik se obvezuje da neće 

  • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; 
  • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; 
  • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama; 
  • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; 
  • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; 
  • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično. 

 

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka VIVID ORIGINAL D.O.O.  ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu VIVID ORIGINAL D.O.O.  ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. 

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. 

2.4      VIVID ORIGINAL D.O.O.  se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica. 

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. VIVID ORIGINAL D.O.O.  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. VIVID ORIGINAL D.O.O.  se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s VIVID ORIGINAL D.O.O.  samo zbog postojanja veze s web stranicom. 

2.6      VIVID ORIGINAL D.O.O.  zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. 

2.7      VIVID ORIGINAL D.O.O.  neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga. 

2.8      VIVID ORIGINAL D.O.O.  zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda. 

2.9      VIVID ORIGINAL D.O.O.  zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost. 

2.10    VIVID ORIGINAL D.O.O.  niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi. 

 

3.         INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo VIVID ORIGINAL D.O.O.  ili njegovih ovlaštenika. 

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. 

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, VIVID ORIGINAL D.O.O.  izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama. 

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu. 

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta. 

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo VIVID ORIGINAL D.O.O. . 

 

4.         ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

4.1       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati VIVID ORIGINAL D.O.O.  osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica. 

4.2       Označavanjem odgovarajuće kućice ili klikom na gumb prihvaćam Opće uvjete na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na: 

  • suglasnost da VIVID ORIGINAL D.O.O.  može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da VIVID ORIGINAL D.O.O.  navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika VIVID ORIGINAL D.O.O.  i sprječavanja eventualnih zlouporaba; 
  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga VIVID ORIGINAL D.O.O.  na zadovoljstvo korisnika; 
  • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha. 

4.3      VIVID ORIGINAL D.O.O.  će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. 

4.4      VIVID ORIGINAL D.O.O.  neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava. 

4.5      VIVID ORIGINAL D.O.O.  će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. 

4.6      VIVID ORIGINAL D.O.O.  će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. 

4.7       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno VIVID ORIGINAL D.O.O. . 

4.8       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, VIVID ORIGINAL D.O.O.  će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. 

4.9       Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni. 

 

5.       IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE 

5.1    VIVID ORIGINAL D.O.O.  zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama. 

5.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod. 

5.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu. 

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.